Документацију можете преузети на следећем линку

 

                                                              ЈАВНИ КОНКУРС

                                        за попуњавање извршилачких радних места

                                                       у Основном суду у Ваљеву

 I           Орган у коме се радно место попуњава

 Основни суд у Ваљеву, Ваљево, ул.Карађорђева бр.50

 II         Радна места која се попуњавају и фазе изборног поступка:

     1.   Извршилачко радно место СУДИЈСКИ САРАДНИК, звање: саветник

                            Број извршилаца: 4

       Опис послова радног места: помаже судији у раду; проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима; израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање; врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда или судије.

 Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, и потребне компетенције за ово радно место.

  2. Извршилачко радно место ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК, звање: самостални саветник

                              Број извршилаца: 1

   Опис послова радног места: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда или судије.

  Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита, и потребне компетенције за ово радно место.

 3.  Извршилачко радно место СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ, звање: референт

     Број извршилаца: 1

   Опис послова радног места: прима у рад предмете извршења, стара се да законито и благовремено спроводи извршења, односно врши попис, процену и одузимање покретних ствари у циљу принудне наплате потраживања, спроводи  поступак наплате, врши продају пописаних ствари и даје налоге за исплату повериоца, обрађује предмете који су завршени, здружује повратнице, доставнице, поднеске и друга писмена, разводи податке о предузетим извршним радњама у електронски уписник и помоћну књигу, даје обавештења странкама, по потреби врши достављање судских писмена, обавља и друге послове предвиђене Судским пословником као и  послове по налогу извршног судије или председника суда.

             Услови за рад на радном месту:  III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 4.   Извршилачко радно место УПИСНИЧАР, звање: референт

     Број извршилаца: 2

   Опис послова радног места: води помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби судија, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председика суда или шефа писарнице.

             Услови за рад на радном месту:  III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

             ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА:

 Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају најпре опште функционалне, потом посебне функционалне и након тога понашајне компетенције. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија (у даљем тексту: комисија) ће обавити интервју са кандидатима.

 А) Провера општих функционалних компетенција (за сва радна места):

 Кандидатима који учествују у изборном поступку за радно место судијски помоћник, судски извршитељ и уписничар вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то:

 -    из области знања Организација и рад државних органа Републике Србије,

-    из области знања и вештина Дигитална писменост, и

-    из области знања и вештина Пословна комуникација.

 Опште функционалне компетенције комисија ће проверавати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји један бод у провери одређене компетенције, искључиће се из даљег изборног поступка. 

 Компетенција Организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута.

 Компетенција Дигитална писменост провераваће се израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима који су објављени на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Време за израду задатка је 45 минута. У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост'' (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује одговарајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост", неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

 Компетенција Пословна комуникација провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора из постављених задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Време за израду задатка је 45 минута.

 Комисија ће саставити извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција, а укупан број бодова који се могу доделити кандидату износи највише 9 бодова.

 Након провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног поступка вршиће се провера посебних функционалних компетенција, која се разликује у зависности од радног места за које кандидат конкурише.

 Б) Провера посебних функционалних компетенција за радно место СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК (судијски сарадник и виши судијски сарадник) :

 У изборном поступку кандидатима за радно место судијски помоћник провераваће се три посебне функционалне компетенције и то:

 1.   Из оквира посебне функцоналне компетенције за област рада судска управа провераваће се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда, провера ће се вршити писаним путем – тестом.

 2.   Из оквира посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник провераваће се поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 3.   Из оквира посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник провераваће се поседовање вештина презентације, управљања поступком и извештавања у предметима, провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. Максималан број бодава на тесту је 15.

 Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту судијски помоћник. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута.

 Б) Провера посебних функционалних компетенција за радно место УПИСНИЧАР и за радно место СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ:

 У изборном поступку провераваће се три посебне функционалне компетенције кандидата и то :

 1.   Из оквира посебне функционалне компетенције 

     за радно место уписничар провераваће се - познавање прописа Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, провера ће се вршити писаним путем – тестом

         за радно место судски извршитељ - познавање прописа Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Закона о извршењу и обезбеђењу - провера ће се вршити писаним путем – тестом.

 2.   Из оквира посебне функционалне компетенције за радно место уписничар и за радно место судски извршитељ у области рада административни послови провераваће се:

         -познавање канцеларијског пословања, провера ће се вршити усменим путем –  разговор са кандидатом.

 3.      Из оквира посебне функционалне компетенције

за радно место уписничар у области рада судска писарница провераваће се            знање и вештине потребне за рад на пословима - софтверу за управљање предметима,  провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

         за радно место судски извршитељ у области рада послови извршења провераваће    се поседовање вештина комуникације и решавање спорних ситуација у поступцима принудног извршења провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

  Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. Максималан број бодава на тесту је 15.

 Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту уписничар, односно радном месту судски извршитељ. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута.

 НАПОМЕНА: Провера посебних функционалних компетенција за сва радна места вршиће се горе наведеним редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.

 Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних функционалних компетенција путем разговора са кандидатима за сва радна места су следећа: аналитичност, систематичност, познавање поступка, метода и техника рада, прецизност и тачност у навођењу подата, јасноћа и концизност изнетог закључка.

 Максимални број бодова приликом провере посебних функционалних компетенција је 20.

 В) Провера понашајних компетенција (за сва радна места):

 Након фазе провере посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције:

- управљање информацијама,

- управљање задацима и остваривање резултата,
        - орјентација ка учењу и променама,
        - изградња и одржавање професионалних односа, и
        - савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог.

 Г) Интервју са комисијом и вредновање кандидата (за сва радна места):

 Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа. Максималан број бодова који кандидат може добити је 6.

 III        Врста радног однос и место рада:

 Радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Ваљеву.

Место рада: Основни суд у Ваљеву, ул.Карађорђева бр.50.

 IV       Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс:

 Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Ваљеву, на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/), на порталу е-управа, и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови“.

 Јавни конкурс ће бити оглашен дана 04.08.2021.године у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече  наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови“.
Последњи дан рока за подношење пријава је 12.08.2021. године.

 V         Општи услови за рад на свим радним местима:

 -да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије;

-да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;

-да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI       Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).

Уредно попуњен, одштампан и лично потписан Образац пријаве подноси се у затвореној коверти на адресу Основни суд у Ваљеву, 14000 Ваљево, ул.Карађорђева бр.50, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси пријава), а може се предати и непосредно на шалтеру пријема Основног суда у Ваљеву.

 

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

 

- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;

- уверење о држављанству Републике Србије;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома или уверење којом се потврђује стручна спрема;

- уверење о положеном државном стручном испиту за радно место уписничара и радно место судски извршитељ, односно уверење о положеном правосудном испиту за радно место судијски помоћник;

- уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од шест месеци);

- уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);

- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;

- за радно место виши судијски сарадник, судски извршитељ и уписничар потребно је приложити и исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословим, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

-Образац 1. или 1а. - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих. Одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије'' бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 1а) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасце 1. и 1а. могу се преузети на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз претходно наведене доказе.

 Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

 

VII        Датум и место провере компентенција учесника конкурса у изборном поступку:

 Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Ваљеву. Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија именованом одлуком председника Основног суда у Ваљеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене од стране конкурсне комисије.

 У изборном поступку комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити обавештени на контакте бројева телефона или e-mail адресе које су навели у пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак обавештавају се о томе када почиње изборни поступак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка, о чему се сачињава белешка у конкурсној документацији одређеног кандидата. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег тока изборног поступка.

VIII      Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александар Ћирић, контакт телефон 014/294-258, или у згради Основног суда у Ваљеву, ул.Карађорђева бр.50, канцеларија број 33 (сваког радног дана у периоду од 13:00 до 15:00 часова).

 

НАПОМЕНА: Сходно чл.64. Закона о државним службеницима за кандидата који први пут заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да исти положи у року од 6 месеци од дана пријема односно распоређивања.

 

Тест и задаци којима се проверавају опште функционалне компетенције биће исти за све кандидате, без обзира за које радно место су поднели пријаве.

 

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају род лица на које се односе.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву, огласној табли Основног суда у Ваљеву, на порталу е-управа и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Образац пријаве на конкурс за сва радна места може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).

 

                                                                                            Председник суда - судија

                                                                                                  Бранка Марковић