Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 116/2008) основан је Основни суд у Ваљеву, који је са радом почео 01. јануара 2010.године.

Председник Основног суда у Ваљеву је судија Бранка Марковић.


Годишњим распоредом послова Основног суда у Ваљеву, одређена су следећа одељења:
 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

МЕДИЈАЦИЈА

СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМ И СВЕДОЦИМА